Anasayfa     Haberler        Hakkımızda      Hizmetlerimiz      Genel Bilgiler      İletişim
  Genel Bilgiler
Sigorta Brokerliği
Reasürans Bilgiler
Türk Sigorta Tarihi
Sigorta Sözlüğü
Sektörel Bilgiler
Sigorta Sözlüğü

A - C

Aletler ve Yardımcı Şantiye Tesisleri Montajın veya inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler bu teminat ile güvence altına alınır.
Alternatif İşyeri Masrafları Yangın veya ek rizikoların gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının kullanılmaz hale gelmesi nedeni ile tamir ve yeniden insşası için, maksimum 12 ay boyunca, kiracı, kullanan veya binanın sahibi sıfatı ile yapılmak zorunda kalınan alternatif işyerine ilişkin makul masrafları poliçede belirtilen sınırlar içinde teminat altına alır.
Alternatif Kullanım Elektonik Cihaz Sigortası teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masraflarını teminat altına alır.
Alternatif Otel ve Tatil Köyü Masrafları Yangın ve ek teminat rizikolarının gerçekleşmesi sonucunda otel/tatil köyü kullanılamaz hale gelirse alternatif, aynı sınıftan bir otelde/tatil köyünde azami 15 gün ikamet için gereken poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içindeki masraflar toplam sigorta bedelinin poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
Araç Çarpması Karayollarında hareket eden araçların, sigorta konusu kıymetlere çarpması neticesi doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.
Araçta Taşınan Yük Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında, taşınacak araç sahibine ait yükleri, kasko risklerine karşı teminat altına alır.
Araçtaki Eklentiler Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında bulunan ve araca ait her türlü beklentileri (air condition, radyo-teyp, mobil telsiz telefon, aksesuar vb.) kasko hasarlarına karşı teminat altına alır.
Bagaj Kişinin gezilerde beraberinde götüreceği bagaj ve özel eşyalarını, seyahat ve konaklama süresi boyunca, yangın, hırsızlık ve kaza risklerine karşı güvenceye alır.
Bakım Devresi İnşaatın veya montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi, bu teminatın kapsamı dahilindedir.
Bedeni Zararlar (Kaza Başına) Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda, zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı gösterir.
Bedeni Zararlar (Şahıs Başına) Bir kazada zarar gören bir kişinin maduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılır.
Bireysel Kaza Günün her saatinde dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek bir kazanın neden olacağı ölüm veya sürekli sakatlık halinde, sigortalı ve yakınlarına tazminat öder.
Buharlı Kazan ve Kaplarda Su Eksikliği Buharlı kazan ve buharlı kapları su eksikliğine karşı teminat altına alır.
Büro ve İçindekiler Büroda bulunan demirbaşın ve cihazların (bilgisayar hariç) hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu, zarar görmesine karşı teminat altına alır.
Cam Kırılması Yerlerine takılı vitrin, kapı ve pencere camları ile aynaların kırılması sonucu meydana gelecek zararlar, teminat dahilindedir.

D - F

Dahili Su Bina dahilinde su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazanı radyatör ve boruların, su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması,su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadı ile yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarını temin eder.
Dahili Su Basması, Sel, Nem Temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanı, radyatörlerin taşması, açık bırakılan musluklar, sel gibi doğal afetler ve nem nedeni ile oluşacak zararlar, teminat altındadır.
Deniz Araçları Çarpması Deniz araçlarının çarpması sonucunda, sigortalı kıymetlerde meydana gelen zararları teminat altına alır.
Deprem Deprem, yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içinde enerji boşalması nedenleriyle yer kabuğunun tabii olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Depremde yer sarsıntısının doğrudan doğrua ika edeceği ziya ve hasarlar depremin doğrudan ve dolaylı olarak sebebiyet vereceği yangının ziya ve hasarları temin eder.
Dış Kasko Motorlu kara nakil aracının, yurtdışında yanması, çalınması veya kaza sonucu meydana gelecek diğer hasarları teminat altına alır.
Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm (Kaza Başına) Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, birden fazla kimsenin ölmesi veya tamamen ya da kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılamada bu teminatın limiti üst sınırdır. Bunun yanında Şahıs Başına Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm teminatında belirtilen teminat limiti de, bireyler için yapılacak taleplerde üst sınırı gösterir.
Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Şahıs Başına) Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, bir kimsenin ölmesi veya tamamen/kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılar.
Dizayn, İmalat Hataları, Kusurlu Montaj, Kötü Malzeme ve Kötü İşçilik İmalat, dizayn ve montaj hataları ya da kötü malzeme ve işçilik yüzünden oluşabilecek zararlar kapsamımız içinde yer almaktadır.
Dolu Tarla, bağ veya bahçedeki mahsulün, dolu tanelerinin vuruşu nedeniyle doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği hasara karşı mahsulü teminat altına alır.
Dolu, Kırağı, Fırtına Bu tür doğal afetler sonucu oluşabilecek tüm zararlar teminat altındadır. Bunlar topluca alınabileceği gibi ayrı ayrı da alınabilir.
Duman Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağandışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın sigorta konusu kıymetlere doğrudan doğruya sebebiyet vereceği ziya ve hasarları teminat altına alır.
Duman, İs, Bozucu Gazlar (Mühendislik) Bir yangın sırasında oluşan duman, is ve bozucu gazların cihazlarınıza zarar vermesine karşın teminat altına alır.
Ek Tecrübe Devresi Bu teminat ile montaj sonrası dört hafta olan tecrübe devresi teminatı uzatılarak, bu sürede meydana gelen ziya ve hasarlar tecrübe devresi teminatı altına alınır.
Elektriksel Etki Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkilerini teminat kapsamına alır.
Emanette Buluan Müşteri Eşyaları Otelin/Tatil Köyü'nün emanetine bırakılan müşteri eşyalarının hırsızlığa karşı teminat altına alır. Azami teminat oda başına poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde olabilir.
Emniyeti Suiistimal İşletmelerdeki paranın, kıymetli evrakın ve para ile ölçülebilen malların saklanması ve taşınmasının kendisine itimat edildiği personelin suiistimalinden doğan zararları teminat altına alır.
Enkaz Kaldırma Yangından sonra meydana gelen yıkıntıların kaldırılması, taşınması ile ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik sigortalarında ise, inşaat veya montaj esnasında oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarını teminat altına alır.
Fırtına Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına neticesi veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması neticesi sigorta konusu kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.
Fırtına, Kasırga, Don ve Buz Parçaları Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarından oluşan zararları teminat altına alır.
Fiziki İnfilak Basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvetin kabı parçalayarak dışarı çıkmasına karşı sağlanan bir teminattır.

G - İ

Görevle Seyahat İşverenin, işgörenlerini görev ile başka bir yere göndermesi yüzünden, işgörenin asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları bu teminat kapsamı dahilindedir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin, iş ihtilafına düşmüş kimselerin, halk hareketlerinin, kargaşalığın, herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketinin doğrudan doğruya meydana getirdiği ziya ve hasarlar ile bu hareketleri önlemek ve neticelerini asgariye indirmek için yetkili merciler tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar bu teminatın kapsamı dahilindedir. Yangın sigortalarında bu hereketlerin yangına sebebiyet verme şartı aranmaz.
Gündelik Tazminat Sigortalının bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşmesi durumunda, her gün için belirlenen teminat limiti ödenir.
Harici Bilgi Ortamı Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgileri dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici ortamının fiziki hasarları sonucu oluşan ziya ve hasarları teminat kapsamına alır.
Hava Taşıtları Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması ve düşmesi ile bunlardan bir parça veya cismin düşmesi neticesi sigorta konusu kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.
Hayvan Ölüm Her türlü büyük ve küçük baş hayvanların, her türlü kaza ve hastalık sonucu ölümlerine karşı teminat altına alır.
Hırsızlık İşyerinde veya evde bulunabilecek malların; kırma, zorlama, anahtar uydurma veya şiddet kullanma yolu ile çalınması ve hırsızlık fiilinin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek tahribat teminat kapsamındadır.
İhmal, Hatalı Kullanım Sigortalı değerin kullanılması sırasında ihmal ya da cihazın hatalı kullanımı nedeniye oluşan zararlar teminat altına alınmıştır.
İkamet Değişikliği Masrafları Yangın veya ek rizikolarının gerçekleşmesi sonucu, evin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle, tamir ve yeniden inşası için, maksimum 12 ay yapmak zorunda kalınan ikamet değişikliğine ilişkin makul masrafları poliçede belirtilen sınırlar içinde teminat altına alır.
İnfilak Havagazı veya doğal gaz tesisatının, her türlü gaz tüplerinin (bütan, oksijen, asitilen) patlaması, ısı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek zararlar bu teminat kapsamındadır.
İnşaat All Risks İnşaattaki sigortalı değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini teminat altına alır.
İnşaat Makineleri İnşaatın yapımında kullanılan makine, makine parkı vb. teçhizatı All Risks teminatı kapsamına alır.
İnşaat Sahasındaki Mevcut Yapılar İnşaatın yapıldığı sahada, daha önceden inşa edilmiş bulunan mevcut yapılar ve tesisleri, gelebilecek zararlara karşı teminat altına alır.
İstisna Edilmeyen Riskler (All Risks) Montaj, İnşaat ve Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları'nın 3. maddelerinde belirtilen ve teminat dışı olarak gösterilen durumlar dışındaki bütün riskleri teminat altına alır. Deprem, sel, su baskını, fırtına vb. doğal afetler sonucu oluşacak hasarları teminat altına alır.
İş Durması Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın % 10'u ayrıca "İş Durması" tazminatı olarak sigortalıya ödenir. Ancak, hasarın olduğu tarihten başlayarak 72 saati geçmeyen iş durmalarına sebep olan yangın hasarları teminat kapsamı dışındadır.
İşçilerin, Memurların İhmali, Hatası ve Kötü Niyetli Hareketleri Sigortalı değerlerle ilgisi bulunsun bulunmasın işçi ve memurların kötü niyetli hareketleri sonucunda oluşacak zararlar teminat altındadır.
İşe Gidiş-Geliş İşverenin, işgörenleri kendisinin organize ettiği bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmesini sağladığında, bu taşıma işlemi sırasında meydana gelen iş kazaları bu teminat kapsamındadır.
İşletme Kazaları Makine ve tesislerin işletilmesi esnasında meydana gelen ziya ve hasarlara karşı teminat altına alır.
İşveren Mali Sorumluluk İşyerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda, SSK'ya bağlı işçiler veya hak sahipleri tarafından, işverende talep edilecek, SSK'nın sağladığı yardımların üstündeki veya dışındaki tazminatları ve SSK'nın işverene rücu ettiği tazminatları teminat kapsamına alır.

K - M

Kanuni Ödenekler Poliçe kapsamına girebilecek herhangi bir tazminat talebi ile ilgili olarak yapılacak mahkeme vb. kanuni ödeneklerin karşılanması teminatı
Kapalı Kaplardaki Deformasyon Kapalı kaplardaki alçak basınç sebebi ile, meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. reformasyonları teminat altına alır.
Kar Ağırlığı Kesif kar yağışını takiben çatı üzerinde biriken karın ağırlığının etkisiyle sigorta konusu bina ve içindeki diğer kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir. Kar ağırlığının etkisile çatıda meydana gelen tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde kar, dolu veya yağmur nedeni ile hasıl olan ıslanma hasarları da teminatın kapsamı içindedir.
Kâr Kaybı Yangın neticesinde faaliyetin durması veya faaliyetin aksaması nedeniyle gelir ve kazancın eksilmesi, bir başka deyişle faaliyet durmamış veya aksamamış olsaydı normal olarak sağlanacak gelir ve kazançtan vaki azalmayı karşılar. Kâr kaybı teminatı çalışmasının yapılabilmesi için yıllık ücretleri, gayrisafi kâr, sabit ve değişken maliyetlerin unsurları, yıllık satış hasılatı gibi muhasebe verilerinin yanı sıra işletmenin yeniden faaliyete geçirilebilmesi için gerekli olan süre (tazminat süresi), işletme bünyesinde taşınabilecek kısa süreli durmaların (3,5,10 gün gibi) seviyesi hakkında bilgilerin sağlanması gerekmektedir.
Kasa Hırsızlığı Kasa hareketlerini gösteren bir defterin tutulmuş olması kaydıyla, kasada bulunan paranın, diğer kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve hırsızlar tarafından hırsızlığa teşebbüs esnasında kasa içindekilere ve kasaya gelecek zarar ve hasarları teminat altına alır.
Kasko Motorlu nakil araçları yanmaya, çalınmaya veya kaza sonucu meydana gelecek hasarlara karşı Tam Kasko teminatı altına alınabileceği gibi yalnızca yanmaya ve çalınmaya karşı Kısmi Kasko teminatı kapsamına alınabilir.
Kendi Kendine Yanma Yağlı küspeler, çiğit, doğal ve suni gübreler, kömürler, sönmemiş kireç vb. maddelerin kimyevi ve fiziki özellikleri nedeni ile meydana gelen kendi kendine yanma olayı bu teminat kapsamı dahilindedir.
Kısa Devre ve Diğer Elektriksel Nedenler Kısa devre nedeniyle cihazınızda bir arıza ortaya çıkarsa veya bazı elektriksel olaylar yüzünden zarar oluşursa, sigortanız bunları da karşılar.
Kıymet Nakli Bankalardan işletmeye veya işletmeden bankalara veya çeşitli işletmelere yapılan para ve benzeri kıymetlerin nakli esnasında, zor kullanarak yapılacak soygunları ve nakil vasıtasınınkazaya uğraması ve yanması sonucunda kayıp ve hırsızlığa karşı teminat altına alır.
Kira Kaybı Kiracının kira kaybı, binanın hasarı nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi ile işlenmemiş güne isabet eden kiranın karşılanmasıdır. Mal sahibinin kira kaybı ise binanın hasar nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi ile bina sahibinin beklentisi olan kira bedelinin karşılanmasıdır.
Maddi Zararlar İşletme faaliyetleri nedeniyle meydana gelen kazalarda, sigortalının üçüncü şahıslara karşı maddi sorumluluğunu teminat altına alır.
Maddi Zararlar (Araç Başına) Üçüncü şahıslara ait olup, sigortalıya muhafaza, tamir veya işlenmek üzere bırakılan bir araçta meydana gelen zarar nedeniyle, sigortalıya düşen sorumluluğu teminat altına alır.
Maddi Zararlar (Kaza Başına) Çeşitli nedenlerle meydana gelen kazalarda, sigortalının üçüncü şahıslara karşı maddi sorumluluğunu teminat altına alır.
Makine Kırılması Sigortalı makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik bir sebeple meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
Makine Temeli Makine veya tesisin temel kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.
Manevi Tazminat İşgörenin gaçirdiği iş kazası nedeniyle, duyduğu elem, ıstırap ve aşağılanma duygusu nedeniyle işverenden talep edeceği manevi tazminatlara karşı verilen bir teminattır.
Menkul Değerler Bankanın, iyi niyetle sahte veya kıymetli evrak ile yapmış olduğu işlemler nedeniyle uğraşabileceği zarara karşı teminat.
Meslek Hastalıkları İşgörenin meslek hastalığına yakalanması sonucunda, işverenden talep edeceği tazminatlara karşı verilen bir teminattır.
Mesleki Sorumluluk Bir meslek sahibinin veya birlikte çalıştığı mesleki yardımcı personelin verdikleri hizmetler sırasında hata veya ihmalleri sonucu neden olabilecekleri hasarlar nedeniyle yasal olarak ödemekle yükümlü olunacak maddi tazminata karşı teminat altına alınır.
Montaj All Risks Montaja konu olan sigortalı değerlerin, montaj sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini teminat altına alır.
Montaj Makineleri Montajın yapımında kullanılan her türlü teçhizatı All Risks teminatı kapsamına alır.
Montaj Sahasındaki Mevcut Yapılar Montajın yapıldığı sahada bulunan mevcut makine, yapı ve tesisleri gelebilecek zararlara karşı teminat altına alır. Müşteri Eşyaları Otel/tatil köyü odasında bulunan müşteri eşyalarını hırsızlığa karşı teminat altına alır. Azami teminat oda başına poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde olabilir.

N - P

Nakliyat Bütün Rizikolar/Geniş Teminatlar Nakliyat emtia geniş teminatı (all risks) eğer poliçe üzerinde birtakım kısıtlamalar özellikle konulmamışsa, malların kendi kusuru ve gecikme dışındaki nedenlerden meydana gelecek her türlü hasarı teminat altına alır. Bu esnada poliçe genel şartları ve Bütün Rizikolar klozunun beklemeler, sapmalar vb. konulardaki istinisnaları ayrıca geçerlidir.
Nakliyat Dar Teminatlar Tam ziyaya ilaveten genellikle aracın geçireceği bir olaydan dolayı örneğin kamyonun çarpması, geminin karaya oturması vb. rizikolar dolayısıyla malda meydana gelecek hasarları teminat altına alır. Bu tür teminatlarda yükleme ve boşaltma rizikoları da kapsam dahiline alınabilmektedir.
Nakliyat Tam Ziya Teminatları Nakil vasıtasının tamamen ziyaya uğramasından dolayı (geminin kurtarılamayacak şekilde batması, kamyonun geride kalan kısmının hiçbir değer arzetmeyecek şekilde yanması vb.) malların da hiçbir ekonomik değer ifade etmeyecek şekilde hasarlanması, yani tam ziyaya uğramasını teminat altına alır.
Nakliye Masrafları, Fazla Mesai ve Tatil Günleri Ücret Zamları Sigorta kapsamına giren sebepler nedeniyle, meydana gelen ziyan ve hasarların gerektirdiği, uçak hariç diğer araçlarla yapılan nakliyenin masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, bu teminatın kapsamı dahilindedir.
Nem Elektronik cihazlarda nem nedeniyle oluşabilecek zararları teminat altına alır.
Otel/Tatil Köyü Demirbaşları Otelinizde/tatil köyünüzde bulunan demirbaşları hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde zarara uğramaları haline karşı teminat altına alır.
Otel/Tatil Köyü Mali Sorumluluk Sigortanın geçerlilik süresi içinde ve iş faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bir olay sonucunda müşteriler tarafından ileri sürülecek bedeni ve maddi taleplere karşı, önceden belirlenecek limitler çerçevesinde bu teminat alınabilir. Teminat, sigortalıyı haklı taleplere olduğu gibi, haksız ve aşırı taleplere karşı da korur.
Ölüm Teminatı Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılır.
Pompacı Üstündeki Para Görevli pompacıyı, sigortalının kendisini, ailesi ve beraberinde çalıştırdığı kimselere zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıkları temin eder.

S - Ü

Sahte Para Bankanın sahte olduğunu bilmeden kalp para ile yaptığı işlemler nedeniyle uğrayabileceği zarara karşı teminat. Sahtekârlık ve Değiştirme Çek, hisse senedi, kredi mektubu, hazine bonosu vb. kıymetli evrakla ilgili sahtekârlık veya hileli işlemler nedeniyle bankanın uğrayabileceği zarara karşı teminat.
Santrifüj Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmayı teminat kapsamına alır.
Seylap Sigorta konusu riziko civarındaki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin mutad gel-git olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle husule gelen ve seylap neticesi tesisi hariçten istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararlar teminat kapsamı içindedir.
Seyyar Cihaz Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazları, poliçede yazılı sigortalı yer dışındaki kullanım ve sevkiyatları sırasında meydana gelen ziya ve hasarlara karşı teminat altına alır.
Su Çekiçlemesi, Ani Isınma ve Soğuma Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumayı teminat kapsamına alır.
Stok Bozulması Soğutma makinelerinin arızalanması sonucu soğuk hava depolarındaki malların bozulma riskine karşı sigorta eder. Ancak Stok Bozulması soğuk hava depolarındaki makinelerin Makine Kırılması Sigortası yapılması şartıyla yapılır. Isı değişmeleri, ani ve beklenmedik bir şekilde soğutma gazının soğuk hava odalarına dolması, atmosferi ayarlı soğuk hava depolarında depolama atmosferinin yanlış ayarlanması gibi örnek riskler teminat kapsamını belirleyici niteliktedir.
Sürekli Sakatlık Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, kişiye bu teminat limitinde maluliyet oranlarına göre ödeme yapılır.
Sürücü/Yolcu Ölüm Teminatı Motorlu kara nakil aracının gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda, araçta bulunan sürücü/yolcuların vefat etmesi durumunda, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılır.
Sürücü/Yolcu Sürekli Sakatlık Motorlu kara nakil aracının gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda, araçta bulunan sürücü/yolcuların sürekli sakat kalmaları durumunda, bu teminatın limitinde maluliyet oranlarına göre ödeme yapılır.
Sürücü/Yolcu Tedavi Masrafları Motorlu kara nakil aracının gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda, araçta bulunan sürücü/yolcuların yaralanmaları durumunda, yaralıların gördüğü tedaviye ait masraflar bu teminatın kapsamı içindedir.
Taşınan Para İşletmeler arası veya bankalardan işletmelere ve işletmelerden bankalara taşınma sırasında para ve kıymetli evrakın çalınmasıyla meydana gelen kayıp ve hasarı güvence altına alan bir teminattır.
T.C. Dışı İş Kazaları İşgörenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında, karşılaştığı iş kazaları bu teminatın kapsamı içindedir.
Tecrübe Devresi Poliçede aksi belirtilmedikçe, yeni ve kullanılmamış makine ve tesisatın Montaj Sigortası teminat süresi ilave olarak dört hafta daha uzar ve bu sürede tecrübe devresi teminatı yürürlüğü girer.
Tedavi Masrafları Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderler bu teminatın kapsamı içindedir.
Tedavi Masrafları (Kaza Başına) Sebep olunan kazalarda birden fazla kişi yaralandığı takdirde, bu kişilerin gördüğü tedaviye ait masrafların bütünü için bu teminatın limiti azami sınırdır.
Tedavi Masrafları (Şahıs Başına) Sebep olunan kazalarda yaralanan kişilerin gördüğü tedaviler bu teminat kapsamında ödenir.
Tesis ve Ek Hizmet Binalarındaki Kıymetler Nakit, kıymetli taşlar ve kıymetli evrakların tesis veya ek hizmet binaları dahilinde bulunduğu sırada çalınmasına, hasarlanmasına karşı teminat altına alır.
Tıkanma Makine ve tesisleri tıkanma ve yabancı maddelerin girmesine karşı teminat altına alır.
Toprak Çökmesi, Toprak Kayması, Çığ Toprak kaymaları, çökmeler ya da çığ felaketi sonucunda oluşan zararlar teminat kapsamındadır.
Uçak Gövde Uçağın gövdesinin ve uçakla ilgili olarak kullanılan tüm parçaların her türlü hasar veya kayıplarına karşı verilen bir teminattır.
Uçak Muafiyet Uçak Gövde ve Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarında belirtilen muafiyet bedelleri bu teminatla güvence kapsamına alınır.
Uçakların Savaş Teminatı Uçak yedek parçaları da dahil olmak üzere, tarifede belirtilen limitler içinde, uçağı savaş riskine karşı teminat altına alır.
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Kaza sigortaları branşında ayrı bir ürün olan bu teminat, Uçak Sigortası, Montaj All Risks Sigortası, İnşaat All Risks Sigortası gibi poliçelere ek teminat olarak verilebilmektedir. Bu durumda, istenen poliçe ile ilgili olarak alınması gerekli tüm üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatlarını içerir.

V - Z

Valf ve Tüpler Elektronik Cihaz Sigortası teminatı kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları teminat altına alır.
Yağlama Hatası Makine ve tesislerin işletilmesi ve bakımı için gerekli yağlama faaliyetinde, yapılan kusurlara karşı teminat altına alır.
Yangın, İnfilak Bir mekânın kendisinden çıkan veya çevreden sirayet eden yangının, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırımın ve infilakın doğrudan doğruya vereceği zararları teminat altına alır.
Yangın (Tarım) Bu teminat, dolu temşnatı güvencesi altına alınmış mahsüller için verilmekte olup, mahsülü yangın tehlikesine karşı teminat altına alır.
Yangın Mali Sorumluluk Yangın, dahili su, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık rizikolarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibinin komşularına, kiracının mal sahibine ve komşularına karşı olan mali sorumluluğu toplam sigorta bedeli poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
Yer Kayması Sigortalı binanın inşa edilmiş bulunduğu arsada veya civarında meydana gelecek yer kaymasının veya toprak çökmesinin sigorta konusu kıymetlere doğrudan doğruya vereceği ziya ve hasarlar teminat dahilindedir. Deprem ve sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelecek yer kayması ve toprak çökmesinden doğan ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Yaşil Kart Motorlu kara nakil aracının, Türkiye dışındaki ülkelerde bulunduğu sürece, o ülkelerin Zorunlu Trafik Sigortası limitleri dahilinde, üçüncü şahıslara vereceği zararları teminat kapsamı içine alır.
Yıldırım Yıldırım düşmesi sonucu, yangın çıksın veya çıkmasın, meydana gelen zararlar bu teminat kapsamı içindedir.
Copyright © 2004 Evrensel Sigorta. Tüm Hakları Saklıdır.
Powered by ECM